BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Wojskowa Asysta Honorowa

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKU
O WOJSKOWĄ ASYSTĘ HONOROWĄ

 1. W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny. (link)
 2. Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowe.
 3. O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.
 4. W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.
 5. Podejmując decyzję o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
 6. W przypadku uroczystości organizowanych na terenie Garnizonu Świnoujście, o udziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca garnizonu Świnoujście, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
 7. Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców” (link) Garnizon Świnoujście obejmuje: powiat m. Świnoujście oraz część powiatu Kamieńskiego (gmina Międzyzdroje, gmina Wolin).
 8. Wnioski o przydzielenie wojskowej asysty honorowej (za wyjątkiem wniosków o przydzielenie orkiestry wojskowej) organizator uroczystości kieruje na adres:

  Dowódca Garnizonu Świnoujście ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
  (fax: 261 242 309)

  Wnioski zawierające prośbę o przydzielenie orkiestry wojskowej (lub jej części) sporządzane są i przesyłane za pośrednictwem Dowódcy Garnizonu Świnoujście (lub osób przez niego upoważnionych) na adres Dowódcy Garnizonu Warszawa.
 9. Osoby upoważnione przez Komendanta Garnizonu Świnoujście kmdr Marka BARTKOWSKIEGO do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej na terenie Garnizonu Świnoujście:
  • Zastępca Komendanta – Szef Sztabu Komendy Portu Wojennego Świnoujście:

   kmdr por. Albin SOŁTYKIEWICZ (tel. 261 242 294) 

  • Oficer prasowy Komendy Portu Wojennego Świnoujście:

   kpt. mar. Paweł ROZENFELD (tel. 261 242 307) 

  • Oficer dyżurny Komendy Portu Wojennego Świnoujście (tel. 261 242 377)

 10. Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej (link)
 11. Wykaz dokumentów niezbędnych do przydzielenia wojskowej asysty honorowej:
  • Wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej
  • Dokumenty wymagane do organizacji uroczystości pogrzebowych (np. legitymacja emeryta wojskowego).
 12. Przydzielenie wojskowej asysty honorowej do uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej nie oznacza udziału Kapelana Wojskowego w tejże uroczystości.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych