BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Tradycje 8 FOW

 

8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadmirała Kazimierza PORĘBSKIEGO w Świnoujściu

 

I. Tradycje i symbolika

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest Związkiem Taktycznym bezpośrednio podlegającym Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. Siły okrętowe 8. Flotylli stacjonują w porcie wojennym w Świnoujściu i Gdyni.
W skład 8.FOW obecnie wchodzą: trzy dywizjony okrętów bojowych (12 i 13. Dywizjon Trałowców oraz 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych). Ponadto dwie specjalistyczne jednostki brzegowe realizujące zadania bojowego zabezpieczenia działań flotylli. Zadaniami inżynieryjno-saperskimi zajmuje się 8. Kołobrzeski Batalion Saperów, a obronę przeciwlotniczą Flotylli zapewnia 8. Dywizjon Przeciwlotniczy. Zabezpieczenie logistyczne sił flotylli realizowane jest w oparciu o Komendę Portu Wojennego Świnoujście, posiadającą w swoim składzie Punkt Bazowania w Kołobrzegu.

Tradycje

8.Flotylla Obrony Wybrzeża kontynuuje chlubne tradycje Zachodniego Obszaru Nadmorskiego powstałego 28.04.1946 r. Ze względu na szybko zachodzące zmiany administracyjne nowo tworzonych struktur władzy terytorialnej jego nazwa została zmieniona na Szczeciński Obszar Nadmorski w Świnoujściu (1946-1950). Pierwszym nowo mianowanym dowódcą SON został komandor Włodzimierz Steyer.
Kolejnym etapem rozwoju sił morskich i jednostek brzegowych było utworzenie w dniu 21 grudnia 1950 roku Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu (1950-1965) wraz z nadaniem jednostce numeru 2454. Baza stanowiła zasadnicze zaplecze techniczne i zaopatrzeniowe jednostek.
Po rozwiązaniu Bazy MW w Świnoujściu i podległych jej jednostek, na mocy rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej nr 027 z dnia 29 kwietnia 1965, utworzono 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża.

Patron

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 58/MON z dnia 28 czerwca 1994 roku nadał 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu imię Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.

 


Święto i nazwa wyróżniająca
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 58/MON z dnia 28 czerwca 1994 roku ustanowił datę dorocznego święta 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu w dniu 29 kwietnia.

Oznaka rozpoznawcza

   

 

 

 

 


Minister Obrony Narodowej decyzją nr 180/MON z dnia 3 lipca 2013 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Oznaka rozpoznawcza to pole tarczowe o szerokości 50 mm i wysokości 76 mm w kształcie wręgi w kolorze ciemnoniebieskim umożliwiające mocowanie na rzep z obwódką w kolorze szarostalowym o szerokości 2 mm. Kolorystyka pola tarczowego symbolizuje: zielony - jednostki brzegowe realizujące zadania na lądzie, ciemnoniebieski – zespoły okrętów realizujące zadania na morzu. Kotwica w kolorze „spatynowanego” mosiądzu symbolizująca przynależność do Marynarki Wojennej RP i wieloletnie tradycje. Stopa kotwicy spoczywa na obrysie wybrzeża województwa zachodniopomorskiego (w kolorze zielonym) symbolizuje rejon stacjonowania jednostek podległych Dowództwu 8.FOW. Lina (cuma) oplatająca kotwicę symbolizuje nierozerwalne więzi z MW RP i regionem województwa zachodniopomorskiego oraz „8 FOW” – numer i skrót nazwy związku taktycznego.

Odznaka pamiątkowa


Minister Obrony Narodowej decyzją nr 104/MON z dnia 6 marca 2008 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Odznaka wykonana w formie kotwicy admiralicji z łańcuchem kotwicznym koloru złotego, nad kotwicą umieszczona jest złota tarcza z napisem Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża elementy te symbolizują przynależność jednostki do Marynarki Wojennej RP. W środku kotwicy umieszczony jest Gryf Pomorski z czarną, cienką obwódką trzymający w szponach stylizowaną białą kotwicę – symbolizujący związek Marynarki Wojennej z regionem zachodniopomorski.

 

II. Sala Tradycji (Izba Pamięci)

1) Krótka charakterystyka na temat funkcjonowania sali tradycji (kiedy powstała sala tradycji, usytuowanie, adres, kontakt z kustoszem, remonty, modernizacja itp.)

Idea zorganizowania Sali Tradycji 8.FOW zrodziła się w jej Dowództwie na początku lat osiemdziesiątych. Staraniem grona oficerów oraz świnoujskiej społeczności rozpoczęto intensywną działalność na rzecz gromadzenia historycznych militariów. W 1984 roku powstała jako Salę Pamięci Jednostki Wojskowej Nr 2454 wg projektu plastycznego chor. szt. Andrzeja Smugi oraz wykonawców: kmdr ppor. Adama Makieły, kpt. Mirosława Prażucha i chor. Bronisława Zielińskiego. W latach 1993/94 została zmodernizowana przez zespół oficerów Wydziału Społeczno – Wychowawczego Flotylli, a w 2008 roku wykonana została wg projektu: kmdr por. rez. Piotra Andrzejewskiego i kmdr ppor. Tomasza Dolnego przy współudziale oficerów i podoficerów Wydziału Wychowawczego 8.FOW, pracowników Klubu Garnizonowego Świnoujście oraz Studia Reklamy „Kameleon”. Sala Tradycji znajduje się w Klubie 8.FOW. Adres: 72-600. Świnoujście, ul. J. Piłsudskiego 45 (kontakt z kustoszem – tel. 261243227).

2) Syntetyczna informacja o prezentowanych treściach i zgromadzonych najcenniejszych eksponatach (repliki broni, weksylia, historyczne umundurowanie, ordery odznaczenia, cenne dokumenty i inne o szczególnej wartości historycznej).

Sala Tradycji 8.FOW jest zorganizowana i funkcjonuje zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 393/MON z dnia 18.12.2013 r. Jest miejscem, gdzie zgromadzone są różnorodne eksponaty związane z dziejami i symboliką 8.Flotylli Obrony Wybrzeża (dokumenty, wydawnictwa, fotografie, pamiątki, koła sterowe, dzwony okrętowe, ziem pół bitewnych, ordery, medale i odznaki, mundury marynarskie, modele okrętów, puchary, utwory plastyczne) pozyskane z jednostek wycofanych ze służby jak i od oficerów i podoficerów służących w jednostkach flotylli. W miejscu reprezentacyjnym znajduje się godło państwowe, wizerunek i biogram patrona 8.FOW (wiceadmirał Kazimierz Porębski), order nadany JW w 1978r. – Order Sztandaru Pracy II Klasy wraz z dyplomem oraz inne medale, decyzja w sprawie wprowadzenia dziedzictwa tradycji oraz odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej. Znak Honorowy Sił Zbrojnych, którym flotylla została wyróżniona w latach 1998 i 1999 oraz Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (wręczona przez Prezydenta RP w 2014 roku). Wyeksponowane plansze chronologicznie przedstawiają historię Marynarki Wojennej i Flotylli, natomiast w gablotach przy każdej planszy wyeksponowano pamiątki po marynarzach służących podczas II wojny światowej oraz w okresach: 1946 – 1950, następnie 1950 – 1965 i współcześnie.

W ramach współpracy zagranicznej przedstawiono porozumienia o wzajemnej współpracy przygranicznej, herby okrętów, które brały udział w ćwiczeniach międzynarodowych i w ramach PdP oraz pamiątki od marynarzy biorących udział w misjach, w Iraku, Afganistanie i Bośni.

Na pozostałych planszach przedstawiono zdjęcia dowódców flotylli oraz wyeksponowano w gablotach pamiątki podarowane przez nich. Dalej przedstawiono fotogramy dokumentujące współpracę jednostki wojskowej ze środowiskiem cywilnym (np. porozumienia „Miasta – Okręty”) oraz organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Natomiast w gablotach wyeksponowano różnorodne pamiątki, grawertony od prezydentów miast i samorządowców współpracujących z załogami okrętów transportowo – minowych. W sali znajduje się także plansza obrazująca wizyty VIP-ów, a także ryngrafy okrętów i instytucji wizytujących flotyllę. Ukazana jest także działalność kulturalno – oświatowa prowadzona przez JW., klub 8.FOW i orkiestrę wojskową. W gablotach i na ścianach wyeksponowano laury zdobyte w konkursach, przeglądach artystycznych i festiwalach. Najcenniejszymi eksponatami są: dzwony okrętowe (w tym: dzwon okrętowy ORP „BŁYSKAWICA”, ziemie pół bitewnych, dystynkcje, nieśmiertelnik, guziki i dokumenty podoficera służącego na ORP „DZIK” podczas II wojny światowej, płomień fanfary z lat 60 – tych, kroniki prowadzone przez niektóre okręty (lata 60-te, oryginalne dokumenty, legitymacje i odznaczenia z czasów II wojny światowej oraz sztandar nadany jednostce w 1967 roku przez Radę Narodową Miasta Świnoujścia za zasługi dla sportu (marynarze tworzyli zręby klubu sportowego „Flota”). W sali tradycji przechowywane są także kroniki jednostki.

3) Informacje na temat wykorzystania sali tradycji w działalności edukacyjno – wychowawczej.

Sala Tradycji 8.FOW poprzez zawarte w niej zbiory historyczne spełnia istotną rolę w upowszechnianiu chlubnych tradycji oręża polskiego, Marynarki Wojennej RP, bojowej chwały jednostek oraz ich osiągnięć szkoleniowo – wychowawczych. Służy kształtowaniu postaw obywatelskich w służbie i poza nią oraz w kreowaniu etosu służby w Marynarce Wojennej. Jest także miejscem reprezentacyjnym, w którym odbywają się szczególne wydarzenia i uroczystości w życiu Flotylli. Podejmowani są tutaj goście odwiedzający Nasz Związek Taktyczny, organizowane pożegnania ze służbą, obchody świąt oraz prowadzone są zajęcia z kształcenia obywatelskiego. Jest również często udostępniana do zwiedzania studentom uczelni wyższych, młodzieży szkolnej i społeczeństwu całego regionu oraz zorganizowanym grupom turystów w okresie letnim. W ciągu roku odwiedza ją średnio 1000 zwiedzających. Ponadto cyklicznie na jej bazie organizowane są wystawy np. medali i odznaczeń, rocznicowych świąt, etc.

4) Otrzymane nagrody i wyróżnienia.

    - Akt Uznania dla dowódcy 8. FOW za udział w I i II przeglądzie Sal Tradycji i Instytucji Wojskowych resortu ON;
    - 3 miejsce w przeglądzie Sal Tradycji i Instytucji Wojskowych Resortu ON – 2014 r.

5) Fotografie:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Tradycje i symbolika w innych jednostkach podległych 8.FOW (pdf)

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych