BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
BIP
Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
8. Flotylli Obrony Wybrzeża (8FOW)


Biuletyn Informacji Publicznej 8FOW jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
 • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

________________________________________
8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. Siły okrętowe 8. Flotylli stacjonują w portach wojennych: Świnoujście i Gdynia.
W skład flotylli wchodzi 2. Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych (Świnoujście), 12. Dywizjon Trałowców (Świnoujście), 13. Dywizjon Trałowców (Gdynia). Siły brzegowe Flotylli zorganizowane są w dwie specjalistyczne jednostki: 8. Dywizjon Przeciwlotniczy (Dziwnów), 8. Batalion Saperów (Dziwnów).
Zabezpieczenie logistyczne działań 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizuje Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu. W skład Komendy Portu Wojennego wchodzą: Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej, Zespół Transportu i Przeładunku, Zespół Zabezpieczenia, Ambulatorium z Izbą Chorych - PZOZ oraz Punkt Bazowania Kołobrzeg.
Ponadto w składzie flotylli występuje Klub 8 FOW i Klub 8 BSAP.

ZADANIA 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

Zadania główne:

 • obrona polskich obszarów morskich;
 • utrzymanie dogodnego reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony;
 • udział w obronie wybrzeża morskiego.

Obok typowych zadań Flotylla w swojej działalności codziennej realizuje następujące przedsięwzięcia:
 • ratowanie życia w Polskiej Strefie Ratownictwa;
 • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwa i Polskiej Strefy Ekonomicznej;
 • prowadzenie działalności operacyjnej siłami okrętowymi i brzegowym systemem obserwacji.

________________________________________
Osoby sprawujące funkcje: Dowództwo
________________________________________
Skargi i Wnioski

Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 16.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie pod nr telefonu 91 324 34 33.
________________________________________
Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: rzecznikprasowy8fow@wp.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Wzór wniosku

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 8FOW pod adresem www.8fow.wp.mil.pl i www.8fow.mw.mil.pl a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).

W ramach udostępniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Informacje o podmiocie:

Nazwa: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Adres: ul. Steyera 28 , 72-600 Świnoujście
Telefon: 91 324 20 80
Fax: 91 324 22 15
e-mail: cdf8@mw.mil.pl
strona internetowa: www.8fow.wp.mil.pl
________________________________________
Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP 8FOW jest bezpłatne. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP 8FOW udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

Wzór wniosku

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące centralnego repozytorium wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
________________________________________
Redakcja BIP

Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
tel. 91 324-20-80
e-mail: rzecznik.8fow@mw.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych